Fjellebroen · HavnDanskEnglishDeutsch  
 
fjellebroen-sydfyn-11.jpg
fjellebroen-sydfyn-14.jpg
fjellebroen-sydfyn-16.jpg
fjellebroen-sydfyn-13.jpg
fjellebroen-sydfyn-04.jpg
fjellebroen-sydfyn-12.jpg
fjellebroen-sydfyn-08.jpg
fjellebroen-sydfyn-10.jpg
fjellebroen-sydfyn-06.jpg
fjellebroen-sydfyn-17.jpg
fjellebroen-sydfyn-03.jpg
fjellebroen-sydfyn-05.jpg
fjellebroen-sydfyn-07.jpg
fjellebroen-sydfyn-02.jpg
fjellebroen-sydfyn-19.jpg
fjellebroen-sydfyn-15.jpg
fjellebroen-sydfyn-18.jpg
fjellebroen-sydfyn-09.jpg
fjellebroen-sydfyn-01.jpg
 
 
 
 

 

 

 

Vedtægter og reglement for A/S Havnen I Fjellebroen

Vedtægter

for

A/S HAVNEN I FJELLEBROEN

 

 

§ 1

1.1                Selskabets navn er A/S HAVNEN I FJELLEBROEN. 


1.2                Selskabets hjemsted er Faaborg-Midtfyns Kommune.

 

1.3                Selskabets formål er at eje og drive Havnen i Fjellebroen, samt udøve anden forbundet virksomhed hermed.

 

§ 2 

2.1                Aktiekapitalen andrager kr. 650.250,00 skriver kroner seks hundrede femti tusinde to hundrede femti 00/100 fordelt i aktier a kr. 50,00 kr. 250,00 og kr. 1.000,00 lydende på navn. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

 

2.2                Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionærer er pligtige at lade deres aktier indløse. Overdragelse af en aktie, bortset fra overgang til ægtefælle eller livsarvinger, kan kun ske til personer bosiddende i kommuner på Fyn og med bestyrelsens godkendelse. Ingen aktionær må besidde større aktiebeløb end kr. 10.000,00.

 

2.3                Aktierne er ikke omsætningspapirer.

 

2.4                Ved aktieovergang sker notering i selskabets aktiebog. Overdragelse er uden gyldighed i forhold til selskabet, før notering i aktiebogen har fundet sted.

§ 3

3.1                Aktierne kan mortificeres udenretlig i henhold til de til enhver tid herom gældende lovregler.

 

§ 4

4.1                Generalforsamlingen, der har den øverste myndighed i selskabets anliggender, afholdes på selskabets hjemsted.

 

4.2                Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.


4.3                Indkaldelse skal ske med minimum 14 dages varsel, og skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Varsling af generalforsamling foretages på selskabets hjemmeside.

 

4.4                Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen. Forslag, der ønskes drøftet på den ordinære generalforsamling, må indgives skriftligt til bestyrelsen senest 15. februar.

 

4.5                Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af aktionærer, der tilsammen repræsenterer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Generalforsamlingen vil i sidste fald være at indkalde inden 14 dage efter, at skriftlig begæring med angivelse af dagsordenen er overgivet bestyrelsen.


4.6                Bestyrelsen udpeger en dirigent til generalforsamlingen, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivelse og resultatet heraf.

 

§ 5

5.1                Dagsorden for den årlige generalforsamling skal omfatte:

 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

3. Fordeling af overskud efter bestyrelsens indstilling

4. Indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

 

§ 6

6.1                Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Hvert aktiebeløb på kr. 50,00 giver én stemme.

 

§ 7

7.1                Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindelig stemmeflertal.


7.2                Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne, kræves at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

7.3                Beslutning om vedtagelse af selskabets opløsning kræver at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Er der ikke repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterende stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt og inden 3 uger til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er herfor, uden hensyn til den repræsenterende aktiekapitals størrelse. Fuldmagterne til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, såfremt de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes.

 

§ 8

8.1                Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der skiftevis vælges 2 eller 3 medlemmer af bestyrelsen. Første gang vælges 3 medlemmer for kun 1 år. Endvidere vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

8.2                Såfremt suppleanten indtræder i bestyrelsen, følger han valgperioden for det medlem han erstatter.


8.3                Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.

 

 

§ 9

9.1                Bestyrelsen ansætter en 1 til 3 direktører til at forestå selskabets daglige ledelse.

 

§ 10

10.1              Selskabet tegnes af en direktør, bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

 

10.2              Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 11

11.1              Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår fra 1. april til 31. december 1977.

 

§ 12

12.1              Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller ved udsendelse via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside og på en sådan måde, som måtte være foreskrevet i henhold til lov. Selskabet kan til enhver tid vælge i stedet at fremsende meddelelser mv. med almindelig post.

12.2              Aktionærerne skal sikre sig, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af korrekt mailadresse.

§ 13

13.1              Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor, som vælges for 1 år ad gangen.

 

 

 

 

 

 

Fjellebroen, den 22. marts 2023.

 

 

 

 

 

 

Almindeligt reglement

for

 A/S HAVNENI I FJELLEBROEN 

 

Ordensbestemmelser.

§ 1 

Den administrerende myndighed for Havnen er havneudvalget, repræsenteret på Havnen af havnefogeden, efter hvis anvisninger alle på Havnens område skal rette sig. Dog kan havne-

udvalgets afgørelser indankes for bestyrelsen. Før denne afgørelse foreligger, er havne-

udvalgets bestemmelser gældende.

 

 

§ 2

Enhver fartøjsejer bør holde sin båd i vel vedligeholdt stand. Besøgende i Havnen, såvel bådejere som andre, har pligt til at medvirke til god orden. Biler, cykler og knallerter må kun henstilles på de dertil anviste pladser. Cykel- og knallertkørsel på broerne samt badning og fiskeri fra Havnens moler er forbudt. Hunde skal føres i snor. Hundeejeren skal fjerne eventuelle efterladenskaber efter hunden.

 

Havnen

§ 3

Fartøjerne, der altid henligger for egen risiko, skal være forsvarligt fortøjede med mindst to for- og to agterfortøjninger.

Alle både skal være forsynet med mindst to fendere på hver side.

 

§ 4

Enhver bådejer er erstatningspligtig efter lovgivningens regler for skade, som han eller hans far-tøj måtte forårsage på de øvrige både eller Havnens anlæg. Ethvert fartøj skal have ansvarsforsikring.

 

§ 5

 Ved besejling af Havnen skal der udvises den fornødne forsigtighed. Ind- og udsejling skal foregår med langsom fart. Et fartøj, der kommer udefra, skal om fornødent vige eller holde tilbage for et fartøj, der kommer fra Havnen.

Motorbåde skal altid vige for sejlbåde. Havnen må ikke bruges som øvelsesplads for manøvrering. Opankring på Havnens område uden for de anviste pladser er ikke tilladt.

Genstande af enhver art samt forurenende stoffer eller væsker må ikke udkastes i Havnen. Tømning af toiletter samt udpumpning af spildolie i Havnen er strengt forbudt.

 

§ 6

Når et fartøj forlader Havnen for mere end 1 dag, skal det altid markeres med grønne skilte påført forventet hjemkomsttidspunkt, idet havnefogeden har pligt til at anbringe besøgende både på de mest hensigtsmæssige pladser. Dersom man ikke følger ovennævnte regler, kan man ikke påregne, at ens plads er ledig ved hjemkomsten. Al lejeindtægt ved benyttelse af ledige pladser tilfalder Havnen.

 

Vinteropbevaring.

§ 7

Landsætning af fartøjer må begynde efter 1. oktober. Fartøjerne placeres efter havnefogedens anvisning. Ombygning af fartøjer, der ikke kan tilendebringes inden den 1. maj, må kun foretages efter særlig tilladelse fra havneudvalget. Både må kun overvintre på bådpladserne efter aftale med havnefogeden. Havnen er ikke forpligtet til at skaffe vinterplads til flere både, end der med rimelighed kan anbringes på Havnepladsen.

 

§ 8

Spillet må kun  benyttes efter havnefogedens tilladelse og mod betaling, som fastsættes af bestyrelsen. Bådejere, der haler op med traktor, bør tage spillet til hjælp for traktoren, så man undgår ødelæggelse af pladsen foran slæbestedet.

 

§ 9

Afstivningen af fartøjerne skal være forsvarlig. For så vidt der graves huller for afstivningen, må disse fyldes igen ved udsætning om foråret, ligesom i jorden anbragte pælestykker må fjernes. Det er ikke tilladt at anvende materialer fra Havnens lager af tømmer, planker o.l.

 

§ 10

Alle fartøjer skal være søsat eller fjernet fra pladsen senest 1. maj. Ved udsætning om foråret skal hver fartøjsejer straks sørge for, at den af ham benyttede plads er ryddeliggjort. Bådevogne, klodser, bukke m.v. som ikke hjemtages, skal anbringes efter havnefogedens anvisning. Bådvogne, stativer m.m., som ikke er fjernet rettidigt, vil Havnen foranledige fjernet for ejerens regning. For sommeropbevaring af bådvogne og stativer opkræves samme gebyr som for opbevaring af master. Bådvogne, staiver og master skal være forsynet med mærkat, som købes hos havnefogeden.

 

Reservering af Havnens pladser.

§ 11

Havnens pladser deles i ni grupper. I hver gruppe henhører alle pladser af samme omtrentlige dimensioner, og pladsens areal er udregnet som gennemsnittet af samtlige pladser i samme gruppe. Alle pladser i samme gruppe skal være repræsenteret med samme aktiebeløb og betale samme årlige havnepenge, jfr. følgende skema:

 

Pladsstørrelse       Maks. bådstørrelse  

Gruppe   Aktiebeløb           m3/plads                  Længde         Bredde

1.            kr. 6.700,00         63,00                        15,00             4,25

1.a          kr. 6.200,00         56,50                        13,00             3,90

2.            kr. 5.200,00         46,50                        12,00             3,35

3.            kr. 4,500,00         41,00                        11,50             3,10

4.            kr. 3.800,00         35,00                        11,00             3,10

5.            kr. 3.500,00         32,50                        10,00             2,90

6.            kr. 3.150,00         30,00                          9,00             3,00

7.            kr. 2.750,00         24,00                          9,00             2,50

8.            kr. 2.200,00         22,50                          9,00             2,40

9.            kr. 1.150,00         14,00                          6,50             2,10

 

Tegninger over bådpladser findes på havnekontoret.

 

Der kan ikke udlejes pladser i Havnen, hverken fast eller midlertidig, til både der overskrider max. bådstørrelser i længde eller bredde, -  anført under gruppe 1.

Gæstesejlere undtaget for kortere ophold.

 

§ 12

Kun aktionærer kan opnå fast pladsreservering. Ingen aktionær kan have mere end 2 faste pladser. Det nødvendige aktiebeløb for at opnå fast plads, fremgår af § 11.

Aktier indleveret til påtegning i aktiebogen senere end 1/11 kan ikke påregne fast pladstildeling det følgende år. Når en aktionær gør krav på fast pladsreservering, opføres han på en vente-liste.

Når en ledig plads haves, tilbydes denne til den, der er opført først på ventelisten. Ønsker aktio-

næren ikke den tilbudte plads, rykker han nederst på ventelisten.

A jour ført venteliste skal være opslået offentligt tilgængeligt på havnefogedens kontor.

En fast pladsreservering kan overføres til ægtefælle, medejer eller livsarving uden admnistra-tionsgebyr.

Pladsbytning inden for samme pladsgruppe er tilladt, men skal godkendes af havnefogeden.

Ansøgning om optagelse på venteliste skal være skriftlig til direktionen.

 

§ 13

En pladsreservering kan inddrages, såfremt Havnens reglement overtrædes, eller forfaldne afgifter til Havnen ikke betales.

 

§ 14

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Årlige havnepenge forfalder den 1. januar. Betales beløbet ikke inden den 15. februar, forhøjes det med 10 %,  og er det trods anbefalet rykkerskrivelse ikke betalt senest d. 15. marts, inddrages pladsreserveringen. Hvis en aktionær ikke ønsker at benytte sin plads det følgende år, skal han inden 1/11 meddele havnefogeden dette. Han kan så i indtil 2 år frtages for betaling af havnepenge. Herefter kan fast pladsreservering kun opretholdes mod en årlig afgift på 25% af de årlige havnepenge. I begge tilfælde er forudsat, at Havnen kan udleje pladsen.

Når en aktionær igen ønsker at benytte sin plads, skal han inden den 1/11 meddele havne-

fogeden dette.

En aktionær som vil afgive sin faste plads skal meddele dette til Havnens direktør inden den 1/11.

Ved tildeling af fast pladsreservering opkræves et administrationsgebyr på 50% af den årlige havneafgift. Afgiver aktionæren samtidig en anden plads, nedsættes beløbet med 50% af den årlige havneafgift for denne.

 

Udlejning af pladser i Havnen.

§ 15

Udlejning af pladser kan kun foretages af Havnen. Til andre end aktionærer, der kan opnå fast plads, kun for eet år ad gangen. Fremleje er ikke tilladt.

Brug af bådplads til erhvervsmæssig udlejning af båd/både skal forud godkendes af bestyrelsen. Tilladelse kan kun gives for eet år ad gangen. Særlige regler gælder for erhvervsfiskerbåde. Lejer af bådplads skal altid være ejer af båden.

Havnefogeden fører en venteliste, hvor genlejere har førsteret, og noterede på venteliste har andenret. Denne venteliste er tilgængelig hos havnefogeden.

Såfremt lejeren ikke er aktionær, betales et tillæg til normallejen på 100 %. Besidder lejeren en aktie mindre end det normerede, men over 30% af det til pladsen normerede, er tillægget til normallejen faldende proportionalt fra 100 - 0 % efter aktiebeløbets størrelse fra 30% af det normerede til det normerede.

 

 

Pladsbeviser

§ 16

Havnen udsteder for hver plads et pladsbevis til den aktionær, som har den faste plads-reservation og et tilsvarende til en eventuel lejer. Dette pladsbevis giver blandt andet oplysninger om pladsnr. og gruppenr.,  bådens navn og data samt ansvarsforsikring. Kopi af pladsbeviset opbevares af havnefogeden. Pladsindehaveren er forpligtet til at meddele havne-fogeden eventuelle ændringer i forbindelse med de oplysninger, der er påført pladsbeviset, og til på opfordring at forevise kvittering for betalt ansvarsforsikring.

 

 

Regler for benyttelse af de elektriske installationer på Havnen i Fjellebroen.

§ 17

Til de på Havnen installerede stikkontakter må kun tilsluttes mindre brugsgenstande. Elektriske

varmeovne må ikke benyttes. Ved tilslutning til stikkontakterne må kun benyttes tilslutnings-kabler og forlængerledninger, der er godkendt til benyttelse i det frie, det vil sige gummikappe-kabler forsynet med forskriftsmæssige stikpropper og forlængerled. Ikke dobbeltisolerede

brugsgenstande, der kræver beskyttende jordledning, skal tilsluttes stikkontaktens beskyttende jordklemme.

Transportable ledninger må ikke fastgøres på broerne og skal fjernes straks efter brugen. Ledninger, der føres ombord i bådene, skal oplægges og fastgøres, så de ikke kommer i berøring med vand.

Ledninger må kun føres ombord i bådene, når disse er bemandet, medmindre der foreligger speciel aftale med havnefogeden, så denne kan føre dagligt tilsyn.

Permanente installationer på broer og bolværk må ikke oprettes. Ovennævnte regler gæl-

der også for både på land.

 

 

Depositum

§ 18

a) For alle pladser i Havnen, der udlejes fra 1/1 1996 til brugere, der ikke har konverteret tidli- 

    gere  betalt depositum for pladsen til aktier, betales depositum på kr. 50,00 pr. m2 plads

    ifølge gruppeinddelingen i § 11.

    Undtaget herfra er aktionærer med fast plads og fuldt aktiebeløb i henhold til § 11, samt leje-

    mål til døgntakst, ugetakst og månedstakst.

b) Tilbagebetaling af depositum sker senest den 1. maj året efter lejemålets udløb eller notering

    af et aktiebeløb, der fritager for betaling af depositum.

    Ved udløb af lejemål kan depositum ikke udbetales før pladsen er overtaget af en ny bruger,

    der ikke er lejer til døgntakst, ugetakst eller månedstakst.

    Selskabet skal modregne et eventuelt depositum, ikke-betalte havneafgifter og andre tilgode-

    havender, - samt erstatningskrav for skader på selskabets ejendom eller andre brugeres 

    både eller grej, inden tilbagebetaling.

    Depositum forrentes ikke af selskabet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  Privacy   |  Website © Uptime